AFILIACJA POLITYCZNA

Zbliża się data IX KONGRESU STOWARZYSZENIA ORDYNACKA, wychodzi na to, że istotnym punktem programu będzie dyskusja na temat afiliacji politycznej stowarzyszenia w najbliższych wyborach parlamentarnych. Film obejmuje migawki z poprzednich kongresów. Czy istnieje dylemat afiliacji?

Projekt porozumienia przegłosowany przez Komitet Wykonawczy Stowarzyszenia i przekazany pod głosowanie na IX KONGRES STOWARZYSZENIA ORDYNACKA:

Deklaracja współdziałania ( PROJEKT)

Nowej Lewicy, partii politycznej wpisanej pod nr 87 EwP do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie – VII Wydział Cywilny, Rodzinny i Rejestrowy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 9 lok. 4, 00-019 Warszawa,

oraz

Stowarzyszenia „Ordynacka”, stowarzyszenia wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116973 z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 12/3, 00-950 Warszawa.

1. Nowa Lewica oraz Stowarzyszenie „Ordynacka” są postępowymi siłami społecznymi, które kierują się takimi wartościami, jak wolność, równość i sprawiedliwość społeczna, a za podstawowy fundament działalności publicznej uznają obowiązującą Konstytucję z 1997 r.

2. Nowa Lewica oraz Stowarzyszenie „Ordynacka” widzą postępujące w Polsce zagrożenie dla tolerancji, demokracji, praworządności i sprawiedliwości oraz dorobku III Rzeczypospolitej, uznając jednocześnie konieczność jak najszerszego współdziałania postępowych sił społecznych i politycznych w celu ochrony tych wartości i zapewnienia poparcia społecznego dla nich.

3. Nowa Lewica oraz Stowarzyszenie „Ordynacka” deklarują polityczne współdziałanie na rzecz realizacji wspólnych, wyrażonych w statutach obu organizacji wartości i celów, w tym w szczególności w kontekście nadchodzących wyborów do Sejmu i do Senatu, do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Nowa Lewica deklaruje, że będzie podejmować działania na rzecz obecności przedstawicieli Stowarzyszenia „Ordynacka” na listach wyborczych komitetu wyborczego, który utworzy Nowa Lewica, a Stowarzyszenie „Ordynacka” do politycznego wsparcia, w granicach wynikających z obowiązujących przepisów Kodeksu wyborczego, tego komitetu wyborczego i obecnych na jego listach kandydatów.

5. Nowa Lewica oraz Stowarzyszenie „Ordynacka” wszelkie kwestie sporne wynikające z podjętej współpracy będą rozstrzygać polubownie, biorąc pod uwagę łączące je wspólne wartości i cele.

Za Za

Nową Lewicę Stowarzyszenie Ordynacka

error: Content is protected !!