SEJM

W dniu 20 grudnia 2019 Posłowie koalicyjnego klubu Lewica Razem – W.Czarzasty, R.Kwiatkowski, A.Rozenek, M.Kulasek i D.Wieczorek, zgodnie z art. 17 ust. 3 (art. 17 ust. 1) usta wy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, powołali do życia Zespół Parlamentarny byłych działaczy ruchu studenckiego „Ordynacka”. (uwaga dodana w dniu 24-04-2023 co do aktywności zespołu)ZESPÓŁ NIE ZEBRAŁ SIĘ OD CZASU POWOŁANIA. KOMITET WYKONAWCZY STOWARZYSZENIA ORDYNACKA, CZY ZARZĄD KOMISJI HISTORYCZNEJ RUCHU STUDENCKIEGO NIE ZOSTAŁY NIGDY ZAPROSZONE DO SEJMU NA ZEBRANIE ZESPOŁU. NIE WNIESIONO ŻADNEJ INICATYWY POD OBRADY SEJMU CZY PROPOZYCJI ROZWIĄZAŃ DO MINIESTERSTWA. NIE ZORGANIZOWANO SPOTKAŃ NA WYŻSZYCH UCZELNIACH W POLSCE .

Link do podstrony Zespołu na stronach Sejmu RP

Zespół ma swojego Przewodniczącego (Robert Kwiatkowski) i działa na podstawie Regulaminu. Najistotniejsze informacje wynikające z Regulaminu Zespołu to, że zespół tworzą dobrowolnie posłowie i senatorowie. Zakres działania Zespołu obejmuje m.in. wspieranie inicjatyw społecznych, dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach tolerancji, demokracji, praworządności i sprawiedliwości, a także promowanie autonomii Uczelni Wyższej. Posiedzenia Zespołu zwołuje jego Przewodniczący w miarę pojawiających się potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Zespół powoływać może grupy robocze, których zasady działania określa Prezydium Zespołu. Prezydium to Przewodniczący i wiceprzewodniczący Zespołu, których liczbę ustala Zespół.

Poza członkami Zespołu mogą w nich uczestniczyć w szczególności wszyscy posłowie i senatorowie, zaproszeni goście, przedstawiciele rządu, samorządów i społeczeństwa obywatelskiego oraz eksperci. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele środowisk akademickich i eksperckich celem przedstawienia informacji, bądź stanowisk w sprawach będących przedmiotem obrad lub badań Zespołu.

Zespoły Parlamentarne mają o tyle istotne znaczenie w działaniu Sejmu, o ile członkowie Zespołu wykazują w nim swoją aktywność. Jest to kolejna instytucja demokracji parlamentarnej. Tylko od współpracy pomiędzy parlamentarzystami tworzącymi Zespół ze środowiskami, których tematy zespołu dotyczy, zależy zakres i skuteczność przekazu. Zespół posiada swoje zaplecze organizacyjne w postaci Biura Zespołu Parlamentarnego, które będzie pomagać Przewodniczącemu i Prezydium w organizacji pracy Zespołu.

Dla Stowarzyszenia „Ordynacka” stworzenie Zespołu Parlamentarnego może być ciekawym i skutecznym narzędziem propagowania idei, która zawsze przenikała ze środowiska akademickiego do społeczeństwa – samorządność środowisk zawodowych i obywatelskich realizowana w duchu demokracji deliberatywnej, z koronną zasadą balansu wynikającego z trójpodziału władzy. Forum Zespołu Parlamentarnego może także, przy pewnym wysiłku sprawczym, być trybuną dla formuły stowarzyszenia jako think-tanku, a przede wszystkim stać się płaszczyzną działań lobbystycznych wynikających z doświadczeń zawodowych i biznesowych środowiska byłych działaczy studenckich. W końcu Zespół Parlamentarny będzie zgodnie ze swoją nazwą dawał możliwość upowszechniania wiedzy o naszym środowisku i jego historii.

error: Content is protected !!