SEJM

W dniu 20 grudnia 2019 Posłowie koalicyjnego klubu Lewica Razem – W.Czarzasty, R.Kwiatkowski, A.Rozenek, M.Kulasek i D.Wieczorek, zgodnie z art. 17 ust. 3 (art. 17 ust. 1) usta wy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, powołali do życia Zespół Parlamentarny byłych działaczy ruchu studenckiego „Ordynacka”.

Link do podstrony Zespołu na stronach Sejmu RP

Zespół ma swojego Przewodniczącego (Robert Kwiatkowski) i działa na podstawie Regulaminu. Najistotniejsze informacje wynikające z Regulaminu Zespołu to, że zespół tworzą dobrowolnie posłowie i senatorowie. Zakres działania Zespołu obejmuje m.in. wspieranie inicjatyw społecznych, dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach tolerancji, demokracji, praworządności i sprawiedliwości, a także promowanie autonomii Uczelni Wyższej. Posiedzenia Zespołu zwołuje jego Przewodniczący w miarę pojawiających się potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Zespół powoływać może grupy robocze, których zasady działania określa Prezydium Zespołu. Prezydium to Przewodniczący i wiceprzewodniczący Zespołu, których liczbę ustala Zespół.

Poza członkami Zespołu mogą w nich uczestniczyć w szczególności wszyscy posłowie i senatorowie, zaproszeni goście, przedstawiciele rządu, samorządów i społeczeństwa obywatelskiego oraz eksperci. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele środowisk akademickich i eksperckich celem przedstawienia informacji, bądź stanowisk w sprawach będących przedmiotem obrad lub badań Zespołu.

Zespoły Parlamentarne mają o tyle istotne znaczenie w działaniu Sejmu, o ile członkowie Zespołu wykazują w nim swoją aktywność. Jest to kolejna instytucja demokracji parlamentarnej. Tylko od współpracy pomiędzy parlamentarzystami tworzącymi Zespół ze środowiskami, których tematy zespołu dotyczy, zależy zakres i skuteczność przekazu. Zespół posiada swoje zaplecze organizacyjne w postaci Biura Zespołu Parlamentarnego, które będzie pomagać Przewodniczącemu i Prezydium w organizacji pracy Zespołu.

Dla Stowarzyszenia „Ordynacka” stworzenie Zespołu Parlamentarnego może być ciekawym i skutecznym narzędziem propagowania idei, która zawsze przenikała ze środowiska akademickiego do społeczeństwa – samorządność środowisk zawodowych i obywatelskich realizowana w duchu demokracji deliberatywnej, z koronną zasadą balansu wynikającego z trójpodziału władzy. Forum Zespołu Parlamentarnego może także, przy pewnym wysiłku sprawczym, być trybuną dla formuły stowarzyszenia jako think-tanku, a przede wszystkim stać się płaszczyzną działań lobbystycznych wynikających z doświadczeń zawodowych i biznesowych środowiska byłych działaczy studenckich. W końcu Zespół Parlamentarny będzie zgodnie ze swoją nazwą dawał możliwość upowszechniania wiedzy o naszym środowisku i jego historii.